Vize ve final sınavı
2017-2018 sonrası girişli öğrenciler için yönetmelik

Sınavlar 

MADDE 24 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, mazeret sınavı, tek ders sınavı, seviye tespit sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere altı çeşittir. Sınavlar yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü, ödev veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav programı bölümlerin önerisi üzerine dekanlık veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerince uygun görülen tarihlerde ve sınavlardan en az iki hafta önce ilgili birim web sayfalarında ve panolarında ilan edilmek suretiyle uygulanır. 
(2) Bütünleme sınavı yapılmasına, yaz okulu açılmasına Senato tarafından karar verilir. Senato tarafından bütünleme sınavı yapılmasına ilişkin karar alınmadığı takdirde ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle genel sınava giremeyen öğrenciler için, dekanlık/müdürlükçe belirlenen ve ilan edilen günde mazeret sınavı yapılır. Bütünleme sınavı yapılmasına karar verildiği takdirde genel sınav ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. 
(3) Zorunlu hallerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. 
(4) Öğrenciler sınava, ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik kartı veya kimliği teşhise yarayacak kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 
(5) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. 29 uncu maddeye göre ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler için, dekanlık/müdürlükçe belirlenen ve ilan edilen günde mazeret sınavı yapılır. 
(6) Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Devam koşulunu yerine getiren öğrenciler genel sınava girebilir. Bir dersten genel sınava girme hakkı olduğu halde girmeyen veya girip de başarılı olamayan öğrenciler yapılmasına karar verilmesi durumunda bütünleme sınavına girebilir. 
(7) Tek ders sınavıyla ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır: 
a) Eğitim-öğretim programındaki tüm dersleri alıp da devam koşulunu sağlayan, ancak mezuniyetleri için başarısız tek dersi kalan öğrenciler ilgili yarıyılda dersin açılıp açılmadığına bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölüm başkanlığına başvurularını yaparak, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girebilirler. 
b) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2,00 GANO’sunu sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. 
c) Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel not ortalamasını 2,00’yeyükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. 
(8) Sınavların düzeni, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetimince sağlanır. 
(9) Sınavlarda, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çeken, kopya çekenlere yardım eden, kendi yerine başkasını sınava sokan, başkasının yerine sınava giren veya sınav sırasında genel düzeni bozan, sınav salonunda iletişim araçları bulunduran öğrenciler hakkında tutanak tutulur ve bu öğrencilere, o sınavdan 0 (sıfır) notu verilir. Ayrıca, bu durumdaki öğrenciler hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Başarı notu 

MADDE 25 – (1) Bir dersteki başarı notu, öğrencinin yıl içerisindeki aktivitelerinin ve sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yıl içindeki çalışmalarından ara sınav dışında kalan ödev, proje gibi tüm aktiviteler Diğerleri olarak adlandırılır ve değerlendirme sonucu otomasyon sisteminde ayrı bir not olarak girilir. Bu aktivitelerin başarı notuna katkı oranı ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Eğer bir derste herhangi bir aktivite yapılmamışsa bu durumda ara sınav notunun başarı notuna katkı oranı % 40 olarak hesaplanır. Genel sınav ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavı notunun katkı oranı % 60 olarak hesaplanır. 
(2) Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, genel sınav veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavı notunun, tam notun % 50’sinden, ders başarı notunun da tam notun % 50’sinden az olmaması gerekir.


Başarı notu 

MADDE 25 – (1) Bir dersteki başarı notu, öğrencinin yıl içerisindeki aktivitelerinin ve sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yıl içindeki çalışmalarından ara sınav dışında kalan ödev, proje gibi tüm aktiviteler Diğerleri olarak adlandırılır ve değerlendirme sonucu otomasyon sisteminde ayrı bir not olarak girilir. Bu aktivitelerin başarı notuna katkı oranı ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Eğer bir derste herhangi bir aktivite yapılmamışsa bu durumda ara sınav notunun başarı notuna katkı oranı % 40 olarak hesaplanır. Genel sınav ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavı notunun katkı oranı % 60 olarak hesaplanır. 
(2) Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, genel sınav veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavı notunun, tam notun % 50’sinden, ders başarı notunun da tam notun % 50’sinden az olmaması gerekir. 

Notlar ve dereceleri 

MADDE 26 – (1) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak 25 inci maddede belirtilen hususlar göz önünde tutularak, öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir: 
NOT ARALIĞI    HARF NOTU   KATSAYI                      DERECELER 
      90-100                      AA                  4,00                               GEÇER              
       86-89                       AB                  3,75                               GEÇER              
       81-85                       BA                  3,33                               GEÇER              
       76-80                       BB                  3,00                               GEÇER              
       70-75                       BC                  2,75                               GEÇER              
       65-69                       CB                  2,33                               GEÇER              
       60-64                       CC                  2,00                               GEÇER              
       57-59                       CD                 1,75                                GEÇER              
       54-56                       DC                 1,33                                GEÇER              
       50-53                       DD                 1,00                                 GEÇER              
        0-49                        FF                  0,00                                GEÇMEZ 
                                        F1                                            GEÇMEZ, DEVAMSIZ 
                                        F2                                      GEÇMEZ, SINAVA GİRMEDİ 
                                        G                                            GEÇER (Kredisiz Dersler) 
                                        K                                          GEÇMEZ (Kredisiz Dersler) 
                                        M                                        GEÇER (Muaf Edilen Dersler) 

 
 
2017-2018 öncesi girişli öğrenciler için yönetmelik
 
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından önce ilk kaydını yaptıran öğrenciler açısından bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, genel sınav veya bütünleme sınavı yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavı notunun, tam notun % 50’sinden, ders başarı notunun da tam notun % 60’ından az olmaması gerekir. 
(2) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir: 
a) Geçer notlar şunlardır: 
       Puan                Not              Katsayı                          Dereceler 
      90 –100              A1                4,00                                 Pekiyi 
      80 – 89               A2                3,50                               İyi-Pekiyi 
      70 – 79               B1                3,00                                   İyi 
      65 – 69               B2                2,75                               Orta-İyi 
      60 – 64               C                  2,50                                  Orta 
                                 G                                       Geçer (Kredisiz dersler için) 
                                 M                                    Geçer (Muaf edilen dersler için) 

b) Geçmez notlar şunlardır:  
1) F1 notu: Devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir. 
2) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir. 
3) F3 notu: Devam eden, genel ve bütünleme sınavına giren, ancak sınav notu %50’nin veya başarı notu %60’ın altında kalan öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır. Uygulamalarda başarısızlığı nedeniyle genel veya bütünleme sınavına girme hakkı tanınmayan öğrencilere de bu not v
erilir. 
4) K notu: Kalan öğrenciler için verilir. Kredisiz dersler içindir.