Ders Seçimi
2017-2018 sonrası girişli öğrenciler için yönetmelik

MADDE 22 – (1) Öğrenciler her yarıyılın başında, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanının denetiminde ders alma işlemlerini gerçekleştirirler. Öğrencilerin bir yarıyılda kaydolacağı derslerin toplamı 30 AKTS’dir. Ancak üçüncü yarıyıldan itibaren yapılacak olan ders alma işlemlerinde öncelikle alt yarıyıl derslerini almak şartıyla ikinci fıkra hükmü uygulanır. 
(2) Lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) göre ders alma işlemi yaparlar. GANO’su 3,00 ve üzeri olan öğrenciler 40 AKTS, 2,50 – 2,99 olan öğrenciler 36 AKTS, 2,00 – 2,49 olan öğrenciler ise 30 AKTS’ye kadar takip eden yarıyılda derse kaydolabilirler. GANO’su2,00’nin altı olan öğrenciler sınamalı öğrenci olarak tanımlanır ve takip eden yarıyılda en fazla 18 AKTS’ye kadar derse kaydolabilirler. 
(3) Önlisans programlarında öğrenim gören öğrenciler ise üçüncü yarıyıldan itibaren en fazla 40 AKTS’ye kadar derse kaydolabilirler. 
(4) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden, ders muafiyeti talebinde bulunanlar durumlarının uygun olması halinde muaf tutuldukları dersin AKTS toplamı kadar 30 AKTS sınırını aşmamak şartıyla üst yarıyıldan ders alabilirler. 
(5) Ön koşul dersler hariç, bir yarıyıla ait ders programında başarılamayan dersler, o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlanır. 
(6) Yatay geçiş veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran ve/veya ders muafiyeti bulunan öğrenciler öncelikle alt yarıyıl derslerini almak şartıyla geldiği ilk iki yarıyılda 30 AKTS’ye kadar ders alabilirler. Devam eden yarıyıldan itibaren ikinci fıkrada belirtilen hükümler doğrultusunda ders alabilirler. 
(7) Not ortalaması 2,00 olmak kaydıyla, öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise bu yarıyıllarda en fazla 45 AKTS ders almasına izin verilebilir. Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışman onayı alarak ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederler ve bu derslerin alınabilmesine ilişkin ilgili yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. 
(8) Öğrenciler, öğretim planlarında yer alan Üniversite dışındaki inceleme ve araştırma çalışmalarına katılmak zorundadır. 
(9) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslarda ön şartlı olarak gösterilen stajlarını, aynı esaslarda belirtilen dersleri başarı ile tamamlamaları halinde yapmaya hak kazanır. 
(10) Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve ders silme döneminde, danışmanların onayı ile kaydoldukları dersten kayıtlarını sildirebilir veya programlarına yeni dersler ekleyebilirler. Programlarına yeni ders ekleyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren ders ekledikleri tarihe kadar geçen süre için eklemiş oldukları derslerden devamsız sayılırlar. 
(11) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. 
(12) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için birinci ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar dışında birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamaz. 
(13) Ders alma ve bırakma günlerinden sonra öğrenci hiçbir şekilde üzerine ders alamaz ve üzerindeki dersi bırakamaz. 
(14) Öğrenciler, kendisi ve danışmanı tarafından imzalanan üç nüsha olarak düzenlenen ders alma formunu, ders alma ve bırakma süresi sonunda, en geç bir hafta içerisinde danışmanına teslim ederler. Danışman teslim aldığı ders alma formunun bir nüshasını öğrenciye verir, bir nüshasını izlemekte olduğu öğrencinin dosyasına takar, üçüncü nüshayı ise bir hafta içerisinde imza karşılığında Bölüm Başkanlığına teslim eder. Uzaktan öğretim programlarında öğrenim gören öğrencilerin ders alma formlarına yapılacak olan işlemler, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde öğrencinin imzası olmaksızın elektronik ortamdaki kayıtlar esas alınarak gerçekleştirilir. 
(15) GANO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler DD ve üzeri not alınan dersleri alındığı yarıyılı izleyen üç yarıyıl içinde tekrar alabilirler. Sınamalı durumda olan öğrenciler ile mezuniyet için bütün derslerden geçer not almış ancak gereken not ortalamasını (2,00) sağlayamamış öğrenciler için üç yarıyıl şartı aranmaz. 
(16) Tekrarlanan derslerde son alınan not geçerlidir. 

Devam zorunluluğu 

MADDE 23 – (1) Derse ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin sınavlarına giremez. Belirtilen devamsızlık üst sınırı, üçüncü fıkrada belirtilen durumlar dışında hiçbir şekilde aşılamaz. Bir ders hem teorik hem de uygulamadan oluşuyorsa bu dersin devam zorunluluğu teorik veya uygulama saatinden hangisi fazla ise fazla olan üzerinden, eşit ise eşit olarak hesaplanır. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların isimleri dersi veren öğretim elemanı tarafından en geç derslerin son bulduğu tarihte öğrencilere duyurulur. 
(2) Tekrarlanan teorik ve uygulamalı derslerde devam şartı aranıp aranmayacağına ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notunun belirlenmesinde, dersi tekrarladığı dönemdeki sınav notları dikkate alınır. 
(3) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğrencilerin, milli takım ve üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde bu etkinliklere katılmalarının zorunlu olması durumunda öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri ara sınavlara ilgili yönetim kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler. Öğrenciler bu faaliyetlere ilişkin programları; bu faaliyetleri yürüten yetkililerden alacakları belgelerle birlikte dekanlığa/müdürlüğe bildirmek zorundadırlar. Yukarıdaki faaliyetler kapsamında Üniversite Yönetim Kurulunun bir öğrenci için verebileceği toplam izin süresi en fazla yirmi gündür. İzinlerin faaliyetlerden önce alınması zorunludur. Spor yarışmaları ile kültürel etkinliklere katılacak öğrencilere söz konusu faaliyetlerden hemen önce yapılacak olan en son hazırlık çalışmaları için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından izin verilebilir. 
(4) Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından izlenir. 


2017-2018 öncesi girişli öğrenciler için yönetmelik

Ders alma işlemleri 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından önce ilk kaydını yaptıran öğrenci her yarıyılın başında, akademik takvimde belirtilen sürede danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler. Öğrenciler, ders alma işleminde öncelikle başarısız ve tekrarlamak durumunda oldukları dersler ile kredi yetersizliğinden dolayı daha önce hiç almadıkları alt yarıyıl derslerini yüklenmek zorundadırlar. 
(2) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız dersi bulunmayan öğrenciler, kredi sınırı dâhilinde 40 AKTS kredisini aşmamak şartıyla üçüncü yarıyılın başından itibaren üst yarıyıldan ders alabilirler. 
(3) Öğrencilerin bir yarıyılda kaydolacağı derslerin kredi toplamı 30 AKTS’dir. Ancak zorunlu durumlarda ilgili yönetim kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan alt sınırın altına inilebilir. Öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise, ilgili yönetim kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan yarıyıl toplam AKTS kredisi üst sınırı 40 AKTS aşılarak öğrencinin bu yarıyılların her birinde en çok 45 AKTS kredisi ders almasına izin verilebilir. 

 
LÜTFEN SORUNUZA CEVAP BULAMADIYSANIZ ÖNCELİKLE YUKARIDAKİ YÖNETMELİK MADDELERİNİ OKUYUNUZ


 
 
Soru 1) Birinci öğretim olmama rağmen sistemim de harç görünüyor neden?

Cevap 1) Sisteminizde harç görünmesinin 3 nedeni olabilir:

a) Aynı anda hem açıköğretim de bir bölüm okuyorsanız hem de üniversitemiz de kaydınız varsa sadece devlet sadece 1 bölüm için harç muafiyeti sağladığından sisteminizde harç ödemesi çıkmaktadır. Ödeme yapmalısınız.

b) 4. sınıfı bitirdikten sonra lisans eğitiminizi tamamlamamışsanız harç ödemesi yapmak zorundasınız.

c) DGS ile gelen öğrenciler ise, üniversitemize kayıt esnasında 3. sınıf öğrencisi olarak sayıldığından 2 yıl DGS öğrencilik süresi + 2 yıl lisans eğitimi toplam 4 yıl harç muafiyeti sağlandığından kayıt yaptırdıktan sonra 3. yıl harç ödemesi yapmak zorundadır. 

Bunun dışında bir sebeple harç ödemesi ile karşılaşıyorsanız önce yönetmeliği okuyun. Sonra öğrenci işleri daire başkanlığı ile görüşünüz.Soru 2) Zamanında mezun olabilmek için her dönem kaç AKTS'lik ders almalıyım?

Cevap 2) Zamanında mezun olabilmeniz için her dönem zorunlu ve seçmeli toplam 30 AKTS'lik ders almalısınız. 4 yıl toplam 8 dönem de ise 240 AKTS ders alıp bunları başarı ile verirseniz mezun olabilirsiniz.
Linke tıklayarak almanız gereken zorunlu ve seçmeli derslere ulaşabilirsiniz: LİSANS PROGRAMI