Tek Ders Sınavı
SINAV YÖNETMELİĞİ
MADDE 24 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, mazeret sınavı, tek ders sınavı, seviye tespit sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere altı çeşittir. Sınavlar yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü, ödev veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav programı bölümlerin önerisi üzerine dekanlık veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerince uygun görülen tarihlerde ve sınavlardan en az iki hafta önce ilgili birim web sayfalarında ve panolarında ilan edilmek suretiyle uygulanır. 
(2) Bütünleme sınavı yapılmasına, yaz okulu açılmasına Senato tarafından karar verilir. Senato tarafından bütünleme sınavı yapılmasına ilişkin karar alınmadığı takdirde ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle genel sınava giremeyen öğrenciler için, dekanlık/müdürlükçe belirlenen ve ilan edilen günde mazeret sınavı yapılır. Bütünleme sınavı yapılmasına karar verildiği takdirde genel sınav ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. 
(3) Zorunlu hallerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. 
(4) Öğrenciler sınava, ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik kartı veya kimliği teşhise yarayacak kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 
(5) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. 29 uncu maddeye göre ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler için, dekanlık/müdürlükçe belirlenen ve ilan edilen günde mazeret sınavı yapılır. 
(6) Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Devam koşulunu yerine getiren öğrenciler genel sınava girebilir. Bir dersten genel sınava girme hakkı olduğu halde girmeyen veya girip de başarılı olamayan öğrenciler yapılmasına karar verilmesi durumunda bütünleme sınavına girebilir. 
(7) Tek ders sınavıyla ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır: 
a) Eğitim-öğretim programındaki tüm dersleri alıp da devam koşulunu sağlayan, ancak mezuniyetleri için başarısız tek dersi kalan öğrenciler ilgili yarıyılda dersin açılıp açılmadığına bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölüm başkanlığına başvurularını yaparak, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girebilirler. 
b) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2,00 GANO’sunu sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. 
c) Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel not ortalamasını 2,00’yeyükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. 
(8) Sınavların düzeni, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetimince sağlanır. 
(9) Sınavlarda, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çeken, kopya çekenlere yardım eden, kendi yerine başkasını sınava sokan, başkasının yerine sınava giren veya sınav sırasında genel düzeni bozan, sınav salonunda iletişim araçları bulunduran öğrenciler hakkında tutanak tutulur ve bu öğrencilere, o sınavdan 0 (sıfır) notu verilir. Ayrıca, bu durumdaki öğrenciler hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


Tek Ders sınavı öğrenim hayatı boyunca 240 AKTS ders almış olan fakat sadece bir dersten başarısız olan öğrencinin güz dönemi sonunda, bahar dönemi sonunda ve açılırsa yaz okulu sonunda girebileceği sınavdır.
 


LÜTFEN SORUNUZA CEVAP BULAMADIYSANIZ ÖNCELİKLE YUKARIDAKİ YÖNETMELİK MADDELERİNİ OKUYUNUZ
Soru 1: 4. Sınıf öğrencisiyim güz döneminde bir dersim kaldı. Bahar döneminde derslerim var ama tek ders sınavına girebilir miyim?

Cevap 1: 240 AKTS'yi doldurmadığın için tek ders sınavına giremezsin. Eğer geçmiş dönemlerden alttan dersin yok ise, bahar döneminde de bütün derslerini başarı ile verirsen tek ders sınavına dilekçe verip (akademik takvim de belirtilen tarihlerde) girebilirsin?Soru 2: Güz döneminde başarısız olduğum tek ders için bahar döneminde tek ders sınavına girebilir miyim?

Cevap 2: Tek ders şartlarını sağladığın sürece akademik takvimde belirtilen tarihlerde dilekçe verip tek ders sınavına girebilirsin.Soru 3: Ben alttan aldığım dersler yüzünden güz döneminde bir dersi eksik aldım. Bahar döneminde ise bütün derslerimi verdim ve toplamda 236 AKTS'lik ders geçtim. Alamadığım ders için tek ders sınavına girebilir miyim?

Cevap 3: Hayır. Sadece daha önce aldığın ama F2 olan dersin için tek ders sınavına girebilirsin.Soru 4: Güz döneminde/bahar dönemimde devamsızlık yapıp başarısız olduğum tek ders için bahar döneminde/güz döneminde tek ders sınavına girebilir miyim?

Cevap 4 :Tek ders sınav şartı için daha önce aldığın dersten devamsızlık dolayısı ile kalmamış olman gerekmektedir. Tek ders sınavına giremezsin.