Lisans Programı Ders İçerikleri
Lisans Programı Ders İçerikleri

AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a Çıkışı ve Anadolu daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Misak-ı Milli nin İlanı, Büyük Millet Meclisi nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.
 
IKT101- İktisada Giriş
Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.
 
IKT103 – İktisatçılar İçin Matematik
Reel Sayılar ve özellikleri, Üslü ve köklü ifadeler, Polinomlar,Lineer ve ikinci dereceden denklemler,Eşitsizlikler, ikinci dereceden eşitsizlikler,Mutlak değer,fonksiyonlar, dik koordinat sisteminde basit grafikler,İki bilinmeyenli iki doğrusal denklem sistemi ve uygulamaları,Üstel ve logaritmik fonksiyonlar,Limit ve süreklilik Türev ve türev alma kuralları,Türevin geometrik yorumu, kapalı fonksiyonların türevleri,Yüksek mertebeden türevler,Türevin uygulamaları,Minimum-maksimum problemleri, Minimum-maksimum probleminin ekonomiye uygulaması,Asimtotlar ve grafik çizimleri,Belirsizlikler ve L Hosbital kuralı
 
IKT105 – Hukukun Temel Kavramları
Bu dersin içeriğini hukukun çeşitli açılardan tanımı, hukuk dalları, pozitif hukuk ve kaynakları, hukuksal ilişkiler,hukuksal sorumluluk, hukuksal sorunlar ve çözüm yolları oluşturmaktadır.
 
IKT111 – İşletme Bilimi
İşletme ve işletme yönetimi tanıtımı. İşletmenin amaçları ve diğer başarı ölçütleri ile sınıflandırılması. Açık bir sistem olarak işletmeler ve tanıtımı. İşletmeyi oluşturan faktörler nelerdir. İşletme ve dış çevre arasındaki ilişki. İşletmelerin kuruluş çalışmları, kapasite kullanımı ve büyümesi. İşletmenin temel fonksiyonları; Araştırma-Geliştirme, Pazarlama, Finansman, Üretim, İnsan Kaynakları tanıtımı. İşletmenin diğer fonksiyonları; Halkla İlişkiler, Muhasebe ve Tedarik konularının genel olarak incelenmesi.
 
IKT113 – Genel Muhasebe I
Bu ders, muhasebe ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkiyi, muhasebe bilgi kullanıcılarını, muhasebenin temel kavramlarını, muhasebe ilkelerini, ispat edici belgeleri, hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer ticari alacaklar ve stoklara ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve genel geçici mizanın oluşturulması konularını içermektedir.
 
YDL183 – Yabancı Dil I
Dersin içeriği; İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını (articles, tenses, imperatives, pronouns and conjunctions gibi), yaygın kullanılan kelimeleri (daily routines, animals, common verbs and transport gibi) öğretmek ve A1 seviyesine uygun okuma ve dinleme parçalarını (introducing a friend and describing people gibi) anlayabilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.
 
TUR181 – Türk Dili I
Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki konumu, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçenin yapım ve çekim ekleri, Türkçenin kelime türleri ve kelime grupları, cümlenin öğeleri.
 
AIT182 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, Jeopolitik Kavramı ve Türkiye’nin Jeopolitiği.
 
TUR182 – Türk Dili II
Cümlenin ne olduğu, cümlenin öğelerinin neler olduğu, bir cümlenin tahlinin nasıl yapılması gerektiği ve cümle inceleme örnekleri, cümle türleri, genel kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyonda kullanılacak plan, yazılı ve sözlü anlatım türlerinin neler olduğu ve bunların örnekleri, anlatım biçimleri ve paragrafta düşünceyi geliştirme yollarının neler olduğu, anlatım bozuklukları ve uygulaması, bilimsel yazıların uygulanmasında uyulacak kurallar.
 
YDL184 – Yabancı Dil II
Bu dersin içeriği şu şekilde tasarlanmıştır: “Adjectives and adverbs, relative clauses, adverbial clauses, pronouns, nouns, quantifiers, articles, causatives, tag questions, prepositions”.
 
IKT102 – İktisada Giriş II

Üretim fonksiyonu ve değişen oranlı verim kanunu, üretici dengesi ve dengedeki değişmeler, üretim maliyetleri, tam rekabet, monopol, monopson, oligopol ve monopollü rekabet ve diğer piyasalarda denge, üretim faktörleri piyasası, refah ekonomisi ve genel denge, dışsallıklar ve kamu malları
 
 
IKT104 - İktisatçılar İçin Matematik II
Diferansiyel Kavramı / Sonsuz Seriler ve Yakınsaklık / Taylor ve Maclauren Serileri / Kısmi Türev / Tam Diferansiyel / Çift Katlı İntegraller / Birinci Mertebe Diferansiyel Denklemler.
 
IKT112 - Genel Muhasebe II
Bu ders; Muhasebe ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkiyi, muhasebe bilgi kullanıcılarını, muhasebenin temel kavramlarını, muhasebe ilkelerini, ispat edici belgeleri, hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer ticari alacaklar ve stoklara ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve genel geçici mizanın oluşturulması konularını içermektedir.
 
IKT114 - Davranış Bilimleri

Algılama: Algılamanın tanımı, oluşum süreci ve organizasyonu, algılamayı etkileyen faktörler, algılamada bireysellik ve algılama hataları, algılamanın davranışlar üzerindeki etkileri, algılama yeteneğinin geliştirilmesi. Öğrenme: Öğrenmenin mahiyeti ve tanımı, öğrenmenin aşamaları, öğrenme kuramları, öğrenme ilkeleri, davranışsal öğrenme kuramlarının örgütlerde uygulanması. Kişilik ve Benlik: Kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, benliğin gelişimi ve önemi. Tutumlar.
 
 
IKT116 - Sosyolojiye Giriş
Temel sosyolojik kavramlar, sosyal olgular ve sosyal kurumların içeriğinin ve birbirleriyle olan bağlantısının açıklanması.
 
IKT205 - İstatistik I
Veri kavramı ve türleri, Verilerin Düzenlenmesinde ve Özetlenmesinde Grafik ve Tablo Yöntemler, Konum ve Dağılım Ölçüleri , Olasılığa Giriş ,Özel Kesikli Olasılık Dağılımlar: Binom, Poisson, Negatif Binom, Hipergeometrik, Geometrik, Özel Sürekli Dağılımlar: Üstel Dağılım, Normal Dağılım
 
IKT207 - İktisat Tarihi

İktisat tarihinin özellikleri, çalışma alanları, antik dönem toplumlarının ekonomik yapıları, Roma imparatorluğu, feodal dönem dünya ekonomisi, bir ekonomik yapılanma olarak feodalizmin özellikleri, coğrafi keşifler, fiyat devrimi, uluslar arası ticaretin gelişmesi, sanayi devrimi ve I. ve II. dünya savaşlarının dünya ekonomisi üzerindeki etkisi, Protestanizm, pozitivizm ve Rönesans gibi düşünsel gelişmeler ile iktisat tarihi ve toplumların ekonomik yapılanmaları arasındaki ilişki
 
 
IKT223 - Mikro İktisat I
Bu ders orta düzeyde mikroekonomi teori ve uygulaması içermektedir. Tüketici teorisi detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu derste incelenecek olan konular şunlardır: bütçe kısıtı, tercihler, fayda, seçim, talep, Slutsky denklemi, satın alma ve satma, tüketici artığı, piyasa talebi, ve piyasada denge.
 
IKT225 - Makro İktisat I
Milli muhasebe sistemi, reel ve nominal GSMH, enflasyon ve işsizlik, makro iktisadın mikro temelleri, para politikası, dışa kapalı ve dışa açık basit Keynesyen modeller, dışa kapalı ve dışa açık IS-LM modelleri, toplam talep-toplam arz modeli, konjonktürel dalgalanmalar teorileri, büyüme teorileri
 
IKT229 - Borçlar Hukuku
Bu derste, borç-sözleşme kaynakları, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme incelenmektedir. Sözleşme başlığı altında sözleşme tanımı, türleri, şekli ve sona ermesi gibi konular anlatılmaktadır. İkinci tür borç kaynağı olarak haksız fiiller, şartları ve zamanaşımı noktaları ele alınacaktır. Üçüncü ve son borç kaynağı olarak sebepsiz zenginleşme ve şartları üzerinde durulacaktır.
 
IKT235 - Bölgesel İktisat
Bölgeler ve topluluklarla ilgili çalışmalara ekonomik bir yaklaşım; bölgesel analiz araçları; ekonomik kalkınmayla ilgili güncel tartışmalar ve ekonomi konularının yerel kapsamda çalışılması yönünde motivasyon; küresel ekonomi ve bölgesel kalkınma için öneriler.
 
IKT237 - Kamu Maliyesi
Kamu kesiminin önemi ve devletin ekonomiye müdahalesinin gerekçeleri, refah ekonomisi, refahın çeşitli yaklaşımlar ile ölçülmesi, tam ve yarı kamusal mallar, kamu tercihleri, bürokrasi, dışsallıklar, kamu harcamalarının analizi, fayda maliyet analizi, Türkiye’de kamu harcamaları, piyasa mekanizmasının başarısızlığı, kamusal malların üretiminin genel denge ve kısmi denge analizi, kamu gelirleri, vergilerin sınıflandırılması.
 
IKT206 - İstatistik II
Örneklem ve örnekleme yöntemleri, İstatistiksel tahmin (nokta ve aralık tahmini), hipotez testleri, ki kare testleri, basit doğrusal regresyon analizi, varyans analizi
 
IKT222 - Türk İktisat Tarihi
Dersin içeriğinde öncelikle iktisat, tarih ve toplum metodolojisi anlatılacak daha sonrasında Anadolu, Mezopotamya ve İslâm coğrafyası ile Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin ekonomik yaşamına değinilecektir. Dersin içeriğinin kalan kısmında Osmanlı Ekonomisi genel hatları ile incelenecektir. Bu kapsamda Osmanlı Ekonomisi’nin sosyal yapısına, mali yapısına, tımar ve vakıf sistemlerinin işleyişine, üretim, ulaşım ve ticaret olanakları ile para, finansman ve esnaf birliklerinin yapısına değinilecektir. Dersin son kısmında Osmanlı Ekonomisi’nin piyasa ve fiyat dinamikleri ile çalışma hayatı anlatılacaktır.
 
IKT230 - Makro İktisat II
Karşılaştırmalı makro iktisat teorileri (klasik makro teori, Keynesyen makro teori, monetarist makro teori, yeni klasik makro teori, reel konjonktür teorisi, yeni Keynesyen makro teori, diğer makro iktisat okulları)
 
 
IKT242 - Mikro İktisat II
Bu ders piyasanın arz yönüne odaklanmaktadır. Dersler ilk önce firmanın temel hareketlerinden kar ençoklamayla başlar ve bunu maliyet enazlama yoluyla üretime bağlı maliyet fonksiyonunun elde edilmesi izler. Bu sonuçları üzerine firmanın farklı pazar yapılarında davranışı incelenmektedir. Buna ilk olarak tam rekabetçi ve tekel yapısındaki pazarlardaki hareketlerin incelenmesiyle başlanır. Bunu takiben tekelci rekabet ve oligopolistik pazar yapıları incelenir. Oligopolistik pazar yapısında şirketler arası stratejik ilişkilerin incelenebilmesi için temel oyun teorisine giriş dersin kapsamındadır.
 
IKT234 - Girişimcilik
Ders boyunca, yeni bir işletme kurmanın nasıl olduğunun ve işletme bir kere kurulduktan sonra verilecek kritik kararların ve yönetimsel gereklerin kavratılması hedeflenmektedir.
 
IKT238 - Ticaret Hukuku
Ticaret hukuku kavramı, ticari işletme kavramı, ticari iş, ticari hüküm ve ticari yargı, tacir kavramı, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, kıymetli evrak hukuku, kambiyo senetleri, şirketler hukuku.
 
IKT240 - Bilgi Ekonomisi
Tarım toplumu ve tarım toplumundaki ekonomik gelişmeler, sanayi toplumu ve sanayi toplumundaki ekonomik gelişmeler, bilgi toplumu ve bilgi toplumundaki ekonomik gelişmeler, sektörlerin teknolojik, ekonomik, sosyal ve politik olarak karşılaştırmalı analizi
 
IKT323 – Ekonometri I
Doğrusal çoklu regresyon modelinin tanıtılması, çıkarım, hipotez testi; ve maksimum benzerlik yöntemlerinin kullanılması ve ekonomiden örnekler ve bu kavramların ekonomik problemlere uygulanması üzerinde durulacaktır. Ders Gauss-Markov varsayımlarını ve değişen varyans, seri korelasyon ve hata değişkenleri gibi varsayımların ihlallerinde neler yapılması gerektiğini kapsar.
 
IKT325 - İktisadi Düşünceler Tarihi
Bu ders, günümüzdeki iktisadi akımları tarihsel bir bakış açısıyla ele alıp günümüze kadar hangi aşamalardan geçtiğini açıkladığı için, ekonominin en önemli alanlarından birini oluşturur. Bu derste ekonominin gelişimi, tarihsel süreçte metodolojik ve analitik sorular üzerinde durularak ve ana ekonomik düşünceye alternatif olabilecek düşüncelerle değerlendirilecektir. Önce, teoriler arasındaki dinamik ilişkiyi inceleyen genel bir çerçeve çizilerek piyasa sisteminin tarihsel gelişim süreci incelenecektir. Daha sonra, her bir düşünce okulu kronolojik sıra ile ele alınacaktır.
 
IKT327 - Para Teorisi ve Politikası I
Bu derste paranın makroekonomik etkilerinin teorik ve ampirik analizi üzerinde durulmaktadır. Para, kredi ve likidite gibi değişkenlerin gelir, istihdam, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri incelenecektir. Para politikasının amaçları, bu amaçlara ulaşmak için kullanılan metotlar ve bu metotların etkileri tartışılacaktır. Para politikasının uluslararası finansal sistemdeki işleyişi; finansal sistemin reel ekonomi ile bağı; para politikasının kanalları (para, banka kredisi ve bilanço kanalları); ve enflasyonun sebep ve sonuçları işlenecek konular arasındadır.
 
IKT329 - Matematiksel İktisat
Bu derste cebir ve temel kalkulus kullanılacaktır. Ders aşağıdaki konular üzerine yoğunlaşacaktır: statik analiz, matris cebiri ve doğrusal modeller, karşılaştırmalı statik modeller, optimizasyon.
 
IKT331 – Maliyet Muhasebesi
Derste, maliyet muhasebesinin temel kavramları anlatılacaktır. Giderlerin sınıflandırılması, gider, maliyet, zarar kavramlarının açıklanması, maliyet unsurları ve üretilen mamullerin maliyeti incelenecek, safha ve sipariş maliyetleme teknikleri anlatılacaktır.
 
IKT333 - Kriz Ekonomisi
Dünya Ekonomisine Genel Bakış, Kriz Yönetimi, Uluslararası Kurumların Krizlere Etkisi, Kriz göstergeleri.
 
IKT337 - Anayasa Hukuku
Bu derste, Anayasa Hukukunun temel kavramları ve anayasa teorisine ilişkin genel bilgilerle bir giriş yapılacak, anayasa hukukunun hukuk biliminin diğer disiplinleri ile birleştiği ve ayrıldığı noktalar anlatılacak, anayasa türleri, anayasal devletanayasalı devlet arasındaki ilişki ve farklılıklar, anayasal devletten hukuk devletine yol alınan süreçte yaşanan anayasal gelişmeler karşılaştırmalı olarak değişik ülkelerin anayasacılık tarihlerinden örnekler verilerek işlenecek, anayasaların yapılış ve uygulamalarından kaynaklanan çeşitli sınıflandırmalar üzerinde durulacaktır.
 
IKT339 - Mesleki Yabancı Dil I
Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, Mikro ekonominin temel kavramları, Üretici ve tüketici dengeleri, Tam rekabet piyasası, Eksik rekabet piyasaları, Faktör piyasaları, Makro ekonominin temel kavramları, Mal ve para piyasalarında denge, Makro ekonomik teoriler ile ilgili bazı karşılaştırmalar, Ekonomik krizler ve ekonomi politikası, Finansal piyasalar ve kurumlar, Uluslararası finans ve para politikası
 
IKT304 - İktisadi Kalkınma ve Büyüme
Solow çerçevesi, Geçişsel dönem dinamikleri,Durağan durum, Neoklasik varsayımları ihlal eden durumlar/ varsayımlar,Ramsey çerçevesi,Zamanlararası ikame,tasarruf tüketim ödünleşimi.
 
IKT308 - Refah İktisadı
Bu ders ekonomik gelişme süreci üzerine geliştirilen güncel karşılaştırmalı ve kuramsal bir çerçeve sunar. Böylece öğrenciler tasarruf ve yatırım, yoksulluk ve eşitsizlik, göç, enformel sektör, dışsallık, çevre, beşeri sermaye ve kurumsal yönetişim gibi ana meseleleri detaylı bir analize tabi tutabilirler.
 
IKT324 - Ekonometri II
Değişen varyans probleminin tespiti, etkisi ve giderilmesi, otokorelasyon probleminin tespiti, etkisi ve giderilmesi, gecikmesi dağıtılmış regresyon modelleri, eşanlı denklem sistemleri, durağanlık testleri, ko-entegrasyon testleri, nedensellik testleri ve hata düzeltme modeli.
 
IKT326 - Para Teorisi ve Politikası II
Giriş (niçin para konusunu çalışıyoruz?, para nedir?, paranın tanımı ve fonksiyonları) , mali sistem (mali piyasalar, yapısı, araçları ve fonksiyonları, mali kurumlar) , Türkiye de mali sektör (merkez bankası, mevduat bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, sigorta şirketleri, kredi kooperatifleri v. b. ) , para arzı (para arzı tanımları ve merkez bankasının rolü, kaydi para artışı ve para azının artış mekanizması, para çoğaltanı ve onu belirleyen etkenler) , para talebi (Paranın Miktar Teorisi, Cambridge Yaklaşımı, Keynes in Likidite Tercihi Teorisi, Friedman ın Modern Miktar Teorisi, Neo Keynesyen para talebi teorileri, para talebine ilişkin ampirik deliller) , para politikasının genel yapısı (para politikasının amaçları, para politikasının araçları : zorunlu karşılık oranı, reeskont oranı, açık piyasa işlemleri, faiz oranı, selektif kredi kontrolü) , para politikası stratejileri (nominal çapanın rolü, döviz kuru hedeflemesi, parasal hedefleme, enflasyon hedeflemesi, Türkiye de para politikası uygulamaları) , para ve maliye politikaları (reel ve parasal kesimler, IS-LM analizi) para politikasının aktarım mekanizması.
 
IKT328 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Hisse senedi ve tahvil değerini etkileyen faktörler. Menkul kıymetlerin değerlendirilmesinde kullanılan teorik ve pratik yöntemler. Fiyat/kazanç katsayısı. Sistematik riskin ve sistematik olmayan riskin kaynakları. Portföy yatırımı ve değerlendirme yöntemleri. Finansal varlıkları fiyatlama modeli.
 
IKT330 - Mesleki Yabancı Dil II
Ekonomik entegrasyon teorisi ile ilgili temel kavramlar, Uluslararası ekonomik organizasyonlar ile ilgili temel kavramlar.
 
IKT332 - Rekabet Teorisi ve Politikası
Tam Rekabet Piyasasında Firma Geliri, Kar Maksimizasyonu, Optimum üretim Seviyesi, kısa dönem kararı, uzun dönem kararı, kısa dönem dengesi, uzun dönem dengesi vb. konular ele alınacaktır.
 
IKT336 - İktisat Sosyolojisi
İktisat sosyolojisinin amacı ve konusu ve iktisadi düşüncenin doğuda ve batı ortaya çıkışı ve gelişmesi ile, eski Yunan, feodalizm ve sanayi toplumlarında iktisadi düşüncenin geçirdiği safhalar ve bu safhaları temsil eden akımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bunun yanında küreselleşme ve etkileri ile yoksulluk, kayıt dışı ekonomi, girişimcilik, vs. gibi güncel konular da ders kapsamında ele alınmaktadır.
 
IKT334 - Endüstriyel İktisat
Bu derste, Sanayi Devrimi, Endüstri kavramı, Endüstri çeşitleri, endüstriyel iktisat, endüstriyel iktisadın özellikleri, ilkeler, ülkemizde endüstriyel iktisadın gelişimi, dünyadaki durum vb. konular incelenecektir.
 
IKT401 - Uluslararası İktisat I
Bu derste dış ticaret teorileri ve dış ticaret politikaları ele alınacaktır. Bu çerçevede Klasik ticaret teorileri, Neoklasik dış ticaret teorileri, Heckscher-Ohlin analizleri, ticaret politikaları, korumacılık ve politik iktisat gibi konular da incelenecektir. Ayrıca tarifelerin, tarife dışı engellerin ve kotaların etkileri üzerinde durulacaktır. Ekonomik bütünleşme ve gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret gibi konular da bu derste ele alınacaktır.
 
IKT403 - Uygulamalı Ekonometri
Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri, Niteliksel Regresyon Modelleri, Panel Veri Regresyon Modelleri, Dinamik Ekonometrik Modeller, Eşanlı Denklem Modeli, Tanımlama Problemi, Eşanlı Denklem Yöntemleri, Zaman Serisi Ekonometrisi: Bazı Temel Kavramlar ve Öngörü.
 
IKT405 - İktisat Politikası
Ulusal, bölgesel ve uluslararası finansal piyasaların türleri, yapıları, işleyiş mekanizmaları, firma ve ülke ekonomilerine etkileri, bu piyasalarda işlem gören başlıca finansal araçları ve başlıca finansal kurumları tanıtan bilgi sistemidir.
 
IKT407 - İktisat Alanına Yönelik Konularda Çalışmalar I
Bu ders öğrencinin düzenli olarak dersi veren eğitmenin gözetiminde geliştirdiği bir konu üzerinde bağımsız araştırma yapabilmesini sağlar. Ders, uygun araştırma sorusu geliştirme ile ilgili temel bilgileri, metodoloji seçimi, araştırma projesinin yapısının oluşturulması, makalenin biçimlendirilmesi ve dinleyiciye karşı sunumunu öğretir. Ders içeriği, öğrencinin raporlarının düzenli olarak değerlendirilmesi ve projenin bitmiş halinin dönem sonunda teslim ve sunumundan oluşur.
 
IKT409 - Küreselleşmenin Ekonomi Politiği
Bugünün küresel ekonomisinde gözlenen değişikliklerin analizi. Küresel ticaret, finans ve üretim ağlarına yakından bir bakış. Devletin ve küresel kurumların bu süreçte değişen rollerinin incelenmesi.
 
IKT411 - Türk Vergi Sistemi
Gelir, kurumlar, emlak vergisi, KDV ve ÖTV hakkında teorik ve güncel bilgiler vermek gelir ve kurumlar vergisi konusunda uygulama yaptırmak, beyanname doldurtmak.
 
IKT413 - Para ve Sermaye Piyasaları
Sermaye piyasaları, araçlar, kurumlar, işlemler, menkul kıymet borsaları, İMKB, endeksler, tahvil analizi, hisse senedi analizi, temel analiz, teknik analiz, piyasa etkinliği analizi, portföy analizi, portföy performans ölçümü.
 
IKT415 - Maliye Politikası
Maliye, Kamu Maliyesi kavramı Neo - klasik Teoride Denge Kavramı, Günümüzde Ekonomik İstikrarsızlıkların Nedenleri, Kamu Harcamalarının Genişletici Etkileri, Kamu Gelir Sisteminin Daraltıcı Etkileri, Çarpan Modelleri, IS - LM Modelleri, Kamu Borçlanması ve Borç Yönetimi, Açık Ekonomi Modeli vb. konular ele alınacaktır.
 
IKT402 - Uluslararası İktisat II
Bu ders, öğrencilere uluslararası parasal iktisadın temel ilkelerini tanıtır. İktisadi değişkenlerle uluslararası işlemler arasındaki ilişkileri makroekonomik bir çerçeveden inceler. Ders üç ana konu üzerine inşa edilmiştir. Birinci bölümde uluslararası parasal iktisadın temelleri, ikinci bölümde açık ekonomilerde makroekonomik politikalar ve son bölümde de uluslararası parasal anlaşmalar ele alınmıştır. Ayrıca, ödemeler dengesi bilançosu, döviz piyasaları, uluslararası finans piyasaları ve enstrümanları, sabit ve dalgalı döviz kuru sistemleri ve uluslararası parasal sistemler incelenecektir.
 
IKT408 - İktisat Alanına Yönelik Konularda Çalışmalar II
Bu ders öğrencinin düzenli olarak dersi veren eğitmenin gözetiminde geliştirdiği bir konu üzerinde bağımsız araştırma yapabilmesini sağlar. Ders, uygun araştırma sorusu geliştirme ile ilgili temel bilgileri, metodoloji seçimi, araştırma projesinin yapısının oluşturulması, makalenin biçimlendirilmesi ve dinleyiciye karşı sunumunu öğretir. Ders içeriği, öğrencinin raporlarının düzenli olarak değerlendirilmesi ve projenin bitmiş halinin dönem sonunda teslim ve sunumundan oluşur.
 
IKT426 - Türkiye Ekonomisi
Ders öğrencilerin Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar. Bu anlamda milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır.
 
IKT428 - Konjonktür Teorisi
On dört hafta planlanan ders akışında öncelikle Sanayi Devrimi ile birlikte küresel ekonominin büyüme ve bölüşüm dinamiklerine yer verilecek daha sonra konjonktür teorilerinin özellikleri incelenecektir. Ders akışının üçüncü bölümünde çeşitli ekollerin iktisadi politika etkinliği anlatılacaktır.
 
IKT414 - Yatırım Projelerinin Analizi
Proje türleri, yatırım projelerinin geliştirilmesi, ekonomik ve finansal değerlendirme, sabit yatırım projelerinde risk, enflasyon etkileri, yatırımların finansmanı ve kredilendirilmesi, yatırım projelerini değerlendirme teknikleri.
 
IKT416 - Dış Ticaret
Dış ticaret teorileri ve temel kavramlar, dış ticaretin tarihsel gelişimi, yerel ticaret dış ticaret farkı, dış ticarette teslim, dış ticarette kullanılan belgeler incelenecektir.
 
IKT420 – Türkiye’nin Güncel İktisadi Sorunları
Bu derste Türkiye ekonomisinin yapısal özellikleri tartışılacaktır. Yaşanan iktisadi sorunlar dönemler itibariyle derinlemesine incelenecektir. Bu sorunlar ve süreçler; inişli çıkışlı büyüme performansı, kredi piyasaları, istihdam ve işsizlik, enformel sektör, sanayileşme, özelleştirme, kurumsal finansman, uluslararası ekonomi, krizler ve AB'ye giriş gibi ana başlıklardan oluşmaktadır.
 
IKT422 – İşaret Dili
Bu dersin içeriği Türk İşaret Dilinde temel iletişim konu başlıklarından oluşmaktadır.
 
IKT424 - Ekonomik Entegrasyon ve Avrupa Birliği
Ekonomik Entegrasyon Teorisi, Tarihçe, Ortak Politikalar, Parasal Birlik, Karar Alma Süreci, Kurumsal Yapı, Bütçe, Üye Olmayan Ülke ve Bölgelerle İlişkiler.